Petitie: Eendracht maakt Macht - Pétition: L'Union fait le Force

 Petitie: Eendracht maakt Macht

 De situatie

 Gedurende de laatste veertig jaar, en zonder de goedkeuring van de meerderheid van de bevolking, zijn de Belgische politici en grondwetspecialisten erin geslaagd om van onze staat een niet te beheren monster te maken. Daarenboven zijn die leerling-tovenaars erin geslaagd om onze zogeheten democratische staat vandaag in handen te laten van een regerende partij die maar 18% van de stemmen van de Belgische bevolking behaalde bij de laatste verkiezingen. Een land dat nu door de ganse wereld wordt uitgelachen na de recente gebeurtenissen.Laten we er toch even aan herinneren dat we maar met dik tien miljoen inwoners zijn et dat we zeker geen 74 ministers nodig hebben die een zodanige politieke kakofonie losketenen, dat het uiterst gevaarlijk wordt voor onze economie en de veiligheid van ons land. Die situatie is ondraaglijk geworden voor alle Belgische burgers, maar ook voor de bedrijven die hun weg niet meer vinden in die institutionele doolhof. 

De petitie

 Wij, Belgische burgers, vragen een terugkeer naar een eenheidsstaat, die wordt bestuurd door maximum 12 ministers, met dien verstande dat de provincie Brabant administratief tweetalig is en de andere provincies eentalig. We vragen dat alle middelbare scholen van het land verplicht worden om minimum drie jaar een taalbad aan te bieden, waarin de lessen gedurende die periode verdeeld worden over de twee belangrijkste nationale talen. We vragen dat alle informatie-uitzendingen van de televisiekanalen worden ondertiteld in de andere belangrijkste nationale taal, en dat elke week twee tweetalige uitzendingen worden geprogrammeerd. We vragen dat de besparingen, die voortvloeien uit deze vereenvoudiging van de staat, worden toegekend aan opvoeding, universitair onderzoek en cultuur. We vragen ook het stopzetten van dotaties aan politieke partijen, zodat het land uit de huidige « particratie » kan stappen en kan terugkeren naar een echte democratie.  

 

Pétition : L’Union fait la Force

 La situation

 Durant les quarante dernières années, sans l’aval de la majorité de la population, les politiciens et constitutionalistes belges ont réussi à faire de notre état un monstre ingouvernable. De plus, ces apprentis sorciers ont réussi à ce que notre état, dit démocratique, soit, aujourd’hui, dirigé par un parti ayant obtenu 18% des voix de la population belge lors des dernières élections. Un pays dont le monde entier se moque, aujourd’hui, suite aux récents événements. Rappelons quand même que nous ne sommes que dix millions d’habitants et que nous n’avons certainement pas besoin de 74 ministres qui déclenchent une cacophonie politique extrêmement dangereuse pour l’économie et la sécurité de notre pays. Cette situation est devenue insupportable pour tous les citoyens belges mais aussi pour les entreprises qui ne parviennent plus à se situer dans ce dédale institutionnel. 

La pétition

  Nous, citoyens belges, demandons le retour à un état unitaire gouverné par un maximum de 12 ministres, la province de Brabant étant administrativement bilingue et les autres provinces unilingues.   Nous demandons que tous les établissements d’études secondaires du pays soient dans l’obligation d’avoir trois années au minimum d’immersion linguistique les cours étant partagés, pendant ces années, entre les deux langues nationales principales.   Nous demandons que tous les magazines d’information des chaînes de télévision soient sous-titrés dans l’autre langue nationale principale et que deux émissions bilingues soient programmées par semaine.   Nous demandons que les économies, réalisées par cette simplification de l’état, soient redistribuées dans l’éducation, la recherche universitaire et la culture.   Nous demandons également la fin de la dotation aux partis politiques afin que nous puissions quitter la « particratie » actuelle et revenir à une vraie démocratie.