PÉTITION CONTRE LE PROJET DE LA NOUVELLE LIGNE DE TRAM À NEDER-OVER-HEEMBEEK ET POUR UNE OFFRE DE MOBILITÉ ADAPTÉE ET RAISONNABLE

Nous, résidents, commerçants, et acteurs de la vie socio-culturelle de Neder-Over-Heembeek, vous présentons une nouvelle pétition signifiant notre opposition à l’implantation d’une nouvelle ligne de tram à N.O.H.

Les motifs de la présente pétition sont :

 • -  LA SECURITÉ : un tram est une machine très lourde avec une distance de freinage très longue. Le risque d’accidents graves est élevé. Dans les rues étroites avec beaucoup de crèches, d'écoles, et de garderies, c'est une folie. Les rails sont très dangereux pour les cyclistes qui devront les éviter et faire attention à ne pas y rester coincés.

 • -  L'OFFRE DE STATIONNEMENT & LE PLAN DE CIRCULATION : la venue du tram sera accompagnée d'un nouveau plan de circulation qui va rendre l’accessibilité à nos maisons très difficile. La recherche pour des emplacements de parking sera un vrai calvaire et leur disparition sera fortement dommageable aux riverains.

 • -  LES NUISANCES SONORES : les trams produisent un bruit aigu dans les virages et sur le tracé il y aura au minimum 4 gros virages près des habitations. Les riverains seront constamment confrontés à ce bruit infernal au détriment de leur qualité de vie et de leur santé mentale.

 • -  LES VIBRATIONS : plusieurs chantiers similaires ont démontré qu’il y a beaucoup de vibrations sur le passage d’un tram. Les rues étroites de Heembeek et de Vekemans sont caractérisées par de vieilles maisons. Certaines ont même plus de cent ans. Ces maisons ne seront pas résistantes aux vibrations produites par le tram. Des fissures sont inévitables.

 • -  LES TRAVAUX : les nuisances pendant les travaux seront nombreuses : la circulation sera fortement perturbée. Les commerces, les crèches, et les écoles seront difficilement accessibles, les livraisons pour les magasins seront très difficiles.

  Nous demandons aux Autorités :

 • -  De reconsidérer le choix du mode de transport en faveur du Bus Électrique qui ne présente aucun des désavantages évoqués ci-dessus et dont l’implantation ne nécessite pas un chantier aussi lourd et des travaux aussi coûteux.

 • -  De nous tenir informés de toutes les décisions prises dans le cadre du projet et ce, à chaque étape de celui-ci (réunions d’information, de concertation, d’enquête publique, etc) dans un réel souci de démocratie participative.

   

  PETITIE TEGEN HET PROJECT VOOR DE NIEUWE TRAMLIJN IN NEDER-OVER-HEEMBEEK EN VOOR EEN AANGEPAST EN FLEXIBEL MOBILITEITSAANBOD

   

  Wij, bewoners,handelaars en actoren van het sociaal-culturele leven van Neder-Over-Heembeek, presenteren u een nieuwe petitie die ons verzet tegen de aanleg van een nieuwe tramlijn in N.O.H. aangeeft.

  De redenen voor deze petitie zijn:

  • -  VEILIGHEID: Een tram is een zeer zware machine met een zeer lange remweg. Het risico op ernstige ongevallen is groot. In de smalle straatjes met veel kinderdagverblijven, scholen en kinderopvang is het waanzin. De rails zijn erg gevaarlijk voor fietsers die ze moeten vermijden en oppassen dat ze er niet in vast komen tezitten.

  • -  HET PARKEERAANBOD & HET VERKEERSPLAN: de komst van de tram gaat gepaard met een nieuw verkeersplan dat de bereikbaarheid van onze woningen zeer moeilijk maakt. Het zoeken naar parkeerplaatsen zal een echte beproeving zijn en hun verdwijning zal zeer schadelijk zijn voor de bewoners.

  • -  GELUIDSOVERLAST: trams produceren een hoog geluid in de bochten en op de route zullen er minstens 4 grote bochten in de buurt van de huizen zijn. Omwonenden zullen voortdurend worden geconfronteerd met dit helse geluid ten koste van hun levenskwaliteit en geestelijke gezondheid.

  • -  TRILLINGEN: verschillende vergelijkbare bouwplaatsen hebben aangetoond dat er veel trillingen zijn bij de passage van een tram. De smalle Heembeek- en Vekemansstraat kenmerken zich door oude huizen. Sommige zijn zelfs meer dan honderd jaar oud. Deze huizen zullen niet bestand zijn tegen de trillingen die door de tram worden geproduceerd. Scheuren zijn onvermijdelijk.

  • -  DE WERKEN: de overlast tijdens de werken zal talrijk zijn: het verkeer zal sterk worden verstoord. Winkels, kinderdagverblijven enscholenzullenmoeilijktoegankelijkzijn,leveringenvoorwinkelszullenergmoeilijk zijn.

   Wij vragen de autoriteiten:

  • -  Een heroverweging van de keuze van de vervoerswijze ten gunste van de elektrische bus, die geen van de hierboven genoemde nadelen heeft en waarvan de uitvoering niet zo'n zware bouwplaats en dergelijke dure werken vereist.

  • -  Om ons op de hoogte te houden van alle besluiten die in het kader van het project en dit in elke fase ervan (informatiebijeenkomsten, raadpleging, openbaar onderzoek, enz.) zijn genomen in een echt streven naar participatieve democratie.

  231991000_140737608126035_7023430904330976511_n.jpg


Collectif Non au Tram à Neder Over Heembeek Collectief Geen Tram in Neder Over Heembeek    Contacter l'auteur de la pétition

Signer cette pétition

En signant, j'autorise Collectif Non au Tram à Neder Over Heembeek Collectief Geen Tram in Neder Over Heembeek à transmettre les informations que je fournis sur ce formulaire aux personnes ayant un pouvoir de décision sur cette question.Publicité payante

Nous ferons la promotion de cette pétition auprès de 3000 personnes.

Apprendre encore plus...