Theo Francken, plainte collective-collectieve klacht

Plainte collective contre Theo Francken, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration

[Nederlandse versie hieronder]

Depuis la nomination de Theo Francken comme Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, la presse relaie régulièrement des photos, extraits de mails, de publications sur les réseaux sociaux, empreints de propos à caractère raciste, xénophobe et homophobe, confirmant sans équivoque les accointances de Theo Francken avec l’idéologie de l’extrême-droite.

 Nous, femmes et hommes démocrates, refusons une société complaisante à l’égard de Theo Francken, Secrétaire de notre Etat.  Cette fonction exige de lui d’être le garant des lois du peuple belge.

 Nous refusons qu’un haut représentant politique, par des propos clairement assumés, salisse nos valeurs démocratiques de liberté, de justice et d’égalité entre tous les citoyens.

Nous condamnons les propos qui incitent à la peur, au rejet, à la haine de l’autre. Notre pays des Droits de l’Homme mérite mieux que de basculer dans ce type d’outrances qui dressent les citoyens les uns contre les autres.

Nous refusons une Justice à deux vitesses qui condamne les citoyens, mais ignore les délits commis par les représentants de l’Etat. Nous appelons à une condamnation ferme des attitudes et propos de Theo Francken d’autant plus qu’il est en charge des compétences de l’Asile et Migration, fonction où il sera amené à traiter de l’avenir de familles d’origines étrangères en détresse et en souffrance. Notre inquiétude étant des plus vives, nous demandons sa démission.

En vertu de la loi Moureaux du 30/7/1981 qui condamne l’incitation à la haine, au racisme, à la xénophobie et l’homophobie à l’égard d’une personne ou d’une communauté, nous portons plainte collectivement contre Theo Francken pour injures à la mémoire des combattants, insultes, diffamations envers les citoyens de notre pays et offenses envers nos valeurs démocratiques.

 "Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme." Albert Camus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La liste des signataires de cette pétition a été jointe à la plainte BR.56.LL.117150/2014 du 17 octobre déposée par Zoubida Jellab. Elle été ajoutée comme élément neuf dans le dossier, en tant soutien collectif de citoyens attachés aux valeurs démocratiques.

Il est bien sûr toujours possible, et même souhaitable, de continuer de la signer et de la faire circuler : elle n'en aura que plus de poids dans le traitement de la plainte.

Isabelle Marchal, Citoyenne
Bruxelles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collectieve klacht tegen Theo Francken, Staatsecretaris voor Asiel en Migratie.

Sinds de aanstelling van Theo Francken als Staatssecretaris voor Asiel en Migratie verschijnen regelmatig in de pers foto’s, uittreksels van mails en publicaties op sociale netwerken, met racistische, xenofobische en homofobe inhoud, die de connecties van Theo Francken met extreemrechtse ideologie ondubbelzinnig bevestigen.

Wij, democratische mannen en vrouwen, weigeren een maatschappij die inschikkelijk zou zijn tegenover Theo Francken, onze Staatssecretaris. In deze functie moet hij garant staan voor de wetten van het Belgische volk.

Wij weigeren dat een prominente politieke figuur onze democratische waarden van vrijheid, recht en gelijkheid tussen alle burgers aantast met zijn volledig bewuste verklaringen.

Wij veroordelen de verklaringen die voor angst, haat en afwijzing van anderen zorgen. Ons land, dat de Rechten van de Mens ten zeerste waardeert, verdient beter dan die soort overdrijvingen die de mensen tegen elkaar opzetten.

Wij weigeren een justitie met twee snelheden, die de gewone burgers veroordeelt, maar geen rekening houdt met de misdrijven gepleegd door de vertegenwoordigers van de Staat. We eisen een duidelijke veroordeling van de houdingen en uitlatingen van Theo Francken, vooral door het feit dat hij in zijn hoedanigheid van Staatsecretaris voor Asiel en Migratie beslissingen zal moeten nemen over de toekomst van families van buitenlandse afkomst, die in een situatie van wanhoop en lijden verkeren. Wij zijn ten zeerste verontrust en eisen zijn ontslag.

 

Overeenkomstig de wet-Moureaux van 30/7/1981 tot bestraffing van aanzet tot haat, racisme, xenofobie en homofobie  tegen een persoon of een gemeenschap dienen we collectief aanklacht tegen Theo Francken in wegens schending van de nagedachtenis van de strijders, beledigingen, eerroof van de burgers van ons land en vergrijp tegen onze democratische waarden.

"Elke vorm van minachting, als die in de politiek gebeurt, bereidt het fascisme voor of stelt het in". Albert Camus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lijst met ondertekenaars van deze petitie is samengevoegd met de klacht BR.56.LL.117150/2014 van 17 oktober, neergelegd door Zoubida Jellab. Ze is als nieuw element toegevoegd aan het dossier, als collectieve steun van burgers die gehecht zijn aan de democratische waarden.
Het is vanzelfsprekend altijd mogelijk en zelfs wenselijk om ze te verder te laten ondertekenen en ze te laten circuleren : ze zal dan nog meer gewicht in de schaal leggen bij de behandeling van de klacht.

Isabelle Marchal, Burger
Brussel


Collectif de citoyens attachés aux valeurs démocratiques. Collectief van burgers begaan met democrat    Contacter l'auteur de la pétition